0.Yllar
Adaty maddalara üns beriň
0
Countriesurtlar çig mal üpjünçiligi çian
0
Şahadatnamalar
0
Önümçilik bazasy

Biz hakda

Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd. ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanasy, gözleglere we ösüşe, tebigy ösümlik ekstraktlaryny, Işjeň monosur, ingredientleri öndürmäge we satmaga bagyşlanýar.Global derman, saglygy goraýyş, kosmetika we ş.m. pudaklarynda müşderilere önümleri we innowasiýa hyzmatlaryny yzygiderli üpjün etmegi maksat edinýäris.

Önüm merkezi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümiň artykmaçlyklary

Önümiň artykmaçlyklary

“Ruiwo” üç önümçilik bazasyny gurdyIndoneziýa , SýanýanweAnkang

TechnicaL artykmaçlyklary

TechnicaL artykmaçlyklary

Kompaniýa hyzmatdaşlyk edýärDemirgazyk-Günbatar uniwersiteti, Demirgazyk-Günbatar Oba hojalygyweTokaý uniwersiteti, Şanxi adaty uniwersiteti, Şanxi derman toparygözleg we ösüş barlaghanalaryny döretmek we giňişleýin güýji yzygiderli ýokarlandyrmak üçin beýleki gözleg we okuw bölümleri.

Hyzmat artykmaçlyklary

Hyzmat artykmaçlyklary

img
  • Mümkin bolan bejeriş programmalary bilen güýçli molekula

    Fitohimiýa dünýäsiniň barha giňeýän dünýäsinde berberin HCL aýratyn gyzykly molekula hökmünde tapawutlanýar.Goldenseal, Oregon üzümi we barberi ýaly ösümlikleriň bir toparyndan alnan berberine HCL, dürli biologiki işjeňligi sebäpli köp sanly ylmy gözlegleriň merkezine öwrüldi ...

  • Kreatin monohidrat - Sport öndürijiligini ýokarlandyrmakda öňegidişlik

    Sport we bedenterbiýe dünýäsini tupan bilen öwüren rewolýusiýa goşundysy bolan Kreatin Monohidrat, häzirki wagtda çykyşlaryny gowulaşdyrmak isleýän türgenler üçin elýeterli.Öňdebaryjy sport iýmitleniş hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen bu düýbüni tutujy madda, olar üçin möhüm peýdalary wada berýär ...

  • Täze okuw bambuk ekstraktynyň saglyga bolup biljek peýdalaryny görkezýär

    Tebigy saglygy goraýyş serişdeleri pudagynda düýpli ösüşde, soňky gözleg bambuk ekstraktynyň saglyga ýetirip biljek peýdalaryny ýüze çykardy.Abraýly Milli Saglyk Institutynyň gözlegçiler topary tarapyndan geçirilen gözlegde, bambuk ekstraktynyň birnäçe sanjygyň bardygyny anyklady ...

Şahadatnama